Algemene Voorwaarden Onemeeting.com B.V.

Algemene Voorwaarden Onemeeting.com B.V. – Aanvrager/Boeker

DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
1.1 Aanbieding : de door Onemeeting aan aanvrager op basis van zijn aanvraag verschafte offerte(s).
1.2 Aanvraag : een verzoek door aanvrager aan Onemeeting – hetzij via Onemeeting.com, hetzij via de Meeting Expert(s) – tot het verstrekken van aanbieding(en) ten behoeve van het verzoek van aanvrager.
1.3 Aanvrager: de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die via Onemeeting, specifiek via het online platform Onemeeting.com of via persoonlijk contact met Meeting Expert(s), een aanvraag doet(/doen) bij een locatiepartner, waarop locatiepartner op grond van de tussen locatiepartner en Onemeeting gesloten business-overeenkomst of facturatierichtlijnen een offerte gevraagd wordt te verlenen via Onemeeting indien er een ruimte beschikbaar is.
1.4 Account : een door de gebruiker aan te maken c.q. aangemaakte account waarmee de gebruiker – door middel van een door Onemeeting te verstrekken algemeen toegangsdomein met inlognaam en wachtwoord – conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden toegang kan verkrijgen tot de beveiligde omgeving van Onemeeting.com, een en ander zoals bedoeld in artikel 5.2 en 9.2 en 9.3 van deze algemene voorwaarden.
1.5 Annulering : de schriftelijke of digitale mededeling van boeker via Onemeeting aan locatiepartner dat van één of meer overeengekomen horecadiensten door boeker(s) geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.
1.6 Best Available Rate (BAR) prijzen : dit zijn variabele prijzen die locatiepartner per aanvraag opgeeft aan Onemeeting voor haar locaties.
1.7 Bemiddelingsovereenkomst : een overeenkomst tussen boeker(s) en Onemeeting, waarbij boeker(s) aan Onemeeting de opdracht geeft om namens boeker(s) te bemiddelen ten einde overeenkomstig de boeking een horecaovereenkomst tot stand te brengen tussen boeker(s) en locatiepartner(s).
1.8 Bevestiging boeking : de door de locatiepartner aan Onemeeting kenbaar gemaakte bevestiging van de boeking en horecaovereenkomst, die door Onemeeting aan boeker(s) wordt gecommuniceerd.
1.9 Boeker(s) : de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die door de boeking een (of meerdere) horecaovereenkomst(en) heeft (hebben) gesloten.
1.10 Boeking : de door de aanvrager aan Onemeeting kenbaar gemaakte keuze voor acceptatie van een in de aanbieding vermelde offerte in combinatie met het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst tussen aanvrager en Onemeeting.
1.11 Boekingswaarde : de totaalprijs die op de offerte(s) staat vermeld die tot boeking hebben geleid, of daaruit is af te leiden, exclusief de administratiekosten. Voor de bepaling van de boekingswaarde worden ook de offerte(s) meegenomen die tot een boeking hebben geleid, maar waarvoor de dienst nog niet is verleend en/of nog niet is betaald.
1.12 Commissie : de vergoeding die locatiepartner verschuldigd is voor de diensten van Onemeeting.
1.13 Gast : de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die feitelijk van de op grond van de horecaovereenkomst(en) overeengekomen diensten op de locatie gebruik zullen maken.
1.14 Gebruiker(s) : de natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en) die gebruik maakt/maken van het platform Onemeeting.com danwel met of zonder account.
1.15 Gebruiksrecht: het recht op toegang tot en het recht van gebruik van de beveiligde omgeving van Onemeeting.com die uitsluitend via een toegangsdomein met een inlognaam en wachtwoord kan worden benaderd, zoals nader omschreven in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden, dat Onemeeting verstrekt aan de gebruiker die een account heeft om deze omgeving van Onemeeting.com te gebruiken.
1.16 Horecaovereenkomst : de overeenkomst tussen locatiepartner(s) en boeker(s) die tot stand komt door de boeking.
1.17 Intellectuele Eigendomsrechten (ook genoemd: ‘IE-rechten’) : alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteurs-, merk-, handelsnaam-, databank-, en domeinnaamrechten en/of daarmee overeenstemmende en/of daaraan gerelateerde rechten, in binnen- en buitenland, al dan niet geregistreerd. Onder Intellectuele Eigendomsrechten worden mede, doch niet uitsluitend, begrepen aanvragen ten aanzien van en/of aanspraken op dergelijke rechten en/of licenties, al dan niet impliciet verstrekt.
1.18 Locatie : de fysieke ruimtes van locatiepartner die beschikbaar zijn (zoals, maar niet gelimiteerd tot, vergaderruimtes, evenementhallen, lobby’s, congreshallen, theaters, hotelkamers), alsmede in verband daarmee door locatiepartner additioneel te verlenen diensten.
1.19 Locatiepagina : een online webpagina waar de locatie wordt beschreven op Onemeeting.com.
1.20 Locatiepartner : de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten, die één of meerdere locaties voor gebruik ter beschikking kan stellen en die Onemeeting de volmacht geeft om namens hem horecaovereenkomsten te sluiten tussen de locatiepartner en boekers en/of die Onemeeting de opdracht en/of toestemming geeft informatie over zijn locatie(s) te publiceren op Onemeeting.com.
1.21 Meeting Expert : de medewerker van Onemeeting die de aanvraag van een aanvrager in behandeling neemt en daarover in contact treedt met één of meerdere locatiepartners met als doel in de behoefte van de aanvrager te voorzien en de totstandkoming van een horecaovereenkomst te bewerkstelligen.
1.22 No show : het door of namens boeker(s) zonder annulering geen gebruik maken van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken dienst.
1.23 Offerte : het schriftelijk of digitaal voorstel van locatiepartner op de offerteaanvraag.
1.24 Offerteaanvraag : een verzoek door Onemeeting bij een locatiepartner om een offerte gericht aan aanvrager, maar uit te brengen aan Onemeeting, te verkrijgen die voldoet, en indien dat niet mogelijk is, zo goed mogelijk voldoet, aan de aanvraag.
1.25 Onemeeting : de besloten vennootschap Onemeeting.com, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31040772.
1.26 Onemeeting.com : het online platform van Onemeeting, waarop locatiepartners hun diensten kunnen promoten en/of aanbieden (voor zover van toepassing) en waarop potentiële aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) de op dit platform aangeboden diensten kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en een aanvraag/boeking kunnen doen alsmede waarop de horecaovereenkomsten tussen de locatiepartner en boeker kunnen worden gesloten. De aanvrager/boeker heeft de keuze om op dit platform een account aan te maken, waarin op elk gewenst moment ingelogd kan worden, dan wel om een webformulier in te vullen om een aanvraag/boeking te doen, waarna de (horeca)overeenkomsten tussen partnerlocatie en boeker kunnen worden gesloten, zoals bedoeld in artikel 5.2 en 9.2 en 9.3 van deze algemene voorwaarden.
1.27 Persoonsgegevens : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘betrokkene’), zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de AVG.
1.28 UVH : de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woerden en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.
1.29 Webformulier : het webformulier die de aanvrager/boeker kan invullen op de omgeving van Onemeeting.com die vrij toegankelijk is – zonder dat de aanvrager/boeker hoeft in te loggen op Onemeeting.com via een algemeen toegangsdomein met een inlognaam en wachtwoord – en waarvoor de aanvrager/boeker derhalve geen account nodig heeft.
1.30 Horecadiensten: alle diensten die door locatiepartners kunnen worden verleend binnen hun dienstverlening.
1.31 Stelposten / extra’s: items waar voorafgaand aan de bijeenkomst het daadwerkelijk af te nemen aantal nog niet van bekend is / items die aanvullend op de dag zelf worden afgenomen bovenop de vooraf vastgelegde afspraken.
1.32 Handlingsfee: een alternatieve vergoeding door de boeker/aanvrager aan Onemeeting voor haar bemiddeling wanneer een locatiepartner geen commissie aan Onemeeting verleent.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN
1. Wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede de UVH (behoudens, voor zover daarvan is afgeweken) zijn van toepassing op de relatie tussen Onemeeting en boeker(s) en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met, maar niet gelimiteerd tot, een bemiddelingsovereenkomst en/of horecaovereenkomst, de precontractuele fase (vanaf een aanvraag) daaronder begrepen.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden diverse begrippen gebruikt. Deze begrippen worden gedefinieerd voorafgaand aan hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door Onemeeting uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Zodra een opeenvolgende overeenkomst wordt gesloten (bemiddelingsovereenkomst en/of horecaovereenkomst) komt de afwijking, of komen de afwijkingen te vervallen, tenzij die uitdrukkelijk opnieuw wordt/worden overeengekomen.
1.4 In geval van strijdigheid van een bepaling uit een van de volgende overeenkomsten, prevaleert de hieronder eerder genoemde overeenkomst:
• horecaovereenkomst
• bemiddelingsovereenkomst
• deze algemene voorwaarden
• UVH (zulks in afwijking van artikel 2 UVH).
1.5 Onderhavige algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, behoudens UVH, van toepassing. Indien daarnaast toch andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van strijdigheid, de onderhavige algemene voorwaarden van Onemeeting.
1.6 Op de horecaovereenkomst(en) kan/kunnen nadere (algemene) voorwaarden van toepassing zijn. Indien dat het geval is, wordt dit vermeld op de aanbieding, bemiddelingsovereenkomst of horecaovereenkomst.
1.7 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de bemiddelingsovereenkomst of de horecaovereenkomst nietig of vernietigbaar is/zijn, treden partijen in overleg en komen zij een wel toegestane bepaling overeen die zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert, ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling. Overige bepalingen blijven dan ongewijzigd van kracht.
1.8 Tussen de hoofdstukken van deze voorwaarden bestaat geen rangorde. Ze dienen in onderlinge samenhang te worden begrepen.
1.9 Naast in artikel 1.4 genoemde voorwaarden en overeenkomsten, gelden er in sommige gevallen specifieke voorwaarden van de locatiepartner. Indien dat het geval is, zijn deze vermeld in de aanbiedingen eventueel op de locatiepagina op Onemeeting.com.

2. Wat doet Onemeeting?
2.1 Onemeeting biedt een dienst, zowel via het online platform Onemeeting.com als via de Meeting Experts, waarop locatiepartners hun diensten kunnen promoten en/of aanbieden en waar potentiële gasten/boekers kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en – hetzij via Onemeeting.com, hetzij de Meeting Expert(s) – een aanvraag en een boeking kunnen doen.
2.2 Onemeeting fungeert als een tussenpersoon, wat betekent dat aanvrager(s) door:
(i) een aanvraag te doen, Onemeeting opdracht geeft/geven om offerteaanvragen te doen en een aanbieding te presenteren;
(ii) akkoord te gaan met een aanbieding zowel een (contractueel bindende) relatie aangaat/aangaan met Onemeeting (zijnde de bemiddelingsovereenkomst) als, met locatiepartner (zijnde de horecaovereenkomst).
Onemeeting is zelf geen partij bij de horecaovereenkomst(en) die tussen locatiepartner(s) en boeker(s) worden gesloten.

2.3 De bemiddeling door Onemeeting geschiedt hoofdzakelijk als volgt:
• De aanvrager doet een aanvraag ;
• Onemeeting doet een offerteaanvraag bij een of meerdere locatiepartners;
• Locatiepartner(s) brengt/brengen een (of meerdere) offerte(s) aan Onemeeting;
• Onemeeting doet een aanbieding aan aanvrager;
• Aanvrager doet een boeking, waardoor hij (1) een boeker wordt en (2) een bemiddelingsovereenkomst aangaat met Onemeeting en (3) een horecaovereenkomst aangaat met locatiepartner;
• Onemeeting communiceert het aangaan van deze horecaovereenkomst en de boeking aan locatiepartner;
• Locatiepartner bevestigt de boeking en het aangaan van de horecaovereenkomst aan Onemeeting;
• Onemeeting communiceert deze bevestiging boeking aan boeker;
• Locatiepartner factureert Onemeeting na afloop van de bijeenkomst conform de facturatierichtlijnen Onemeeting.com;
• Onemeeting factureert vervolgens de boeker/aanvrager.

2.4 Onemeeting verzorgt als bemiddelaar uitsluitend het aangaan van de horecaovereenkomst en de facturering van de boeking, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen tussen Onemeeting en locatiepartner(s) of tussen Onemeeting en boeker(s). Onemeeting is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de door locatiepartner(s) aan boeker(s) en/of gast(en) in het kader van de horecaovereenkomst(en) te leveren diensten, dan wel voor andere door locatiepartner(s) aan boeker(s) en/of gast(en) te leveren diensten.
2.5 De bemiddelingsovereenkomst tussen boeker(s) en Onemeeting komt tot stand op het moment dat Onemeeting het akkoord van boeker(s) op de aanbieding ontvangt, welke mededeling schriftelijk (getekende overeenkomst) of digitaal (per e-mail of via de persoonlijk account in de online portal Onemeeting.com) kan worden gedaan.
2.6 Boeker(s) is/zijn verplicht de in voornoemde aanbieding opgenomen vergoeding, alsmede de stelposten en extra’s benoemd in artikel 13, aan Onemeeting te betalen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.7 Indien de aanbieding voor de definitieve reservering onjuistheden bevat, dient boeker dat binnen drie dagen na ontvangst van de communicatie over de bevestiging boeking, maar ten minste voorafgaande aan de bijeenkomst, schriftelijk of digitaal aan Onemeeting mede te delen, bij gebreke waarvan boeker/gast zich noch jegens Onemeeting, noch jegens locatiepartner(s) op deze onjuistheden kan beroepen.
2.8 Onemeeting behoudt zich het recht voor om een aanvraag en/of boeking te allen tijde te beperken, weigeren, annuleren of op te zeggen.

3. Welke volmacht geeft u? (de zogenaamde bemiddelingsovereenkomst)
3.1 De bemiddelingsovereenkomst tussen Onemeeting en boeker(s) komt tot stand op het moment dat Onemeeting het akkoord van boeker(s) ontvangt (om de horecaovereenkomst(en) te sluiten tussen boeker(s) en locatiepartner(s)).
3.2 Boeker(s) geeft/geven, door de aanbieding te bevestigen via hetzij Onemeeting.com, hetzij de Meeting Expert(s), schriftelijk opdracht aan Onemeeting om namens boeker(s) de horecaovereenkomst(en) te sluiten met locatiepartner(s).
3.3 Voor zover de bemiddelingsovereenkomst(en) door boeker(s) en/of namens anderen wordt/worden gesloten zijn zowel de overeenkomst sluitende boeker(s) als de overige boeker(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verbintenissen uit genoemde bemiddelingsovereenkomst(en) en de horecaovereenkomst(en).
3.4 Onemeeting kan te allen tijde en om welke reden dan ook het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering uitsluitend plaatsvindt op één of meerdere gronden genoemd in art. 429quater van het Wetboek van Strafrecht en aldus als discriminatie is aangemerkt.
3.5 Ten aanzien van de bemiddelingsovereenkomst(en) zijn de artikelen 6:89 BW en art. 6:228 BW uitgesloten.
3.6 De bemiddelingsovereenkomst eindigt op het moment dat de door tussenkomst van Onemeeting gesloten horecaovereenkomst(en) tussen boeker(s) en locatiepartner(s) is/zijn voltooid, dan wel de door tussenkomst van Onemeeting gesloten horecaovereenkomst(en) is/zijn geannuleerd.
3.7 Onemeeting heeft het recht de bemiddelingsovereenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling (verzuim wordt aldus direct aangenomen) met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, indien: a. de andere partij in verzuim is;
b. de andere partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
c. ten aanzien van de andere partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
d. de andere partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan 10 dagen.
3.8 Ingeval van ontbinding door Onemeeting als bedoeld in het vorige lid van dit artikel is Onemeeting geen vergoeding verschuldigd aan boeker(s) voor eventuele prestaties die niet door locatiepartner(s) zijn verricht.
3.9 Indien de bemiddelingsovereenkomst(en) wordt/worden ontbonden voordat de door tussenkomst van Onemeeting gesloten horecaovereenkomst(en) is/zijn aangevangen, is/zijn boeker(s) bij wege van schadevergoeding verschuldigd het bedrag dat boeker(s) zou/zouden dienen te betalen op grond van deze algemene voorwaarden indien boeker(s) op het moment dat de bemiddelingsovereenkomst(en) wordt/worden ontbonden de bemiddelingsovereenkomst(en) zou/zouden hebben geannuleerd.
3.10 Indien boeker(s) overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden een voorschot aan Onemeeting heeft/hebben betaald, vervalt dit bedrag aan Onemeeting en strekt het in mindering op de in de hiervoor in dit artikel bedoelde schadevergoeding.

4. Wat als u wilt annuleren of niet komt opdagen?
4.1 Boeker is niet bevoegd om door tussenkomst van Onemeeting gesloten horecaovereenkomst(en) te annuleren, tenzij boeker gelijktijdig en onherroepelijk aanbiedt de voor annulering verschuldigde bedragen (annuleringsbedrag) te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een annulering en aanbod tot betaling van het annuleringsbedrag wordt geacht te zijn aanvaard indien Onemeeting het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk of digitaal en onder vermelding van de datum te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan door boeker geen rechten worden ontleend. De bepalingen uit UVH betreffende annulering en no show zijn op de horecaovereenkomst(en) van toepassing.
4.2 In afwijking van het UVH is Onemeeting te allen tijde gerechtigd de door boeker gereserveerde locatie, zoals vermeld in de bemiddelingsovereenkomst of de aanbieding/boeking/bevestiging boeking, te annuleren voor de dag dat de horecadienst dient te worden verstrekt.
4.3 In afwijking van het UVH is Onemeeting gerechtigd – doch is zij daar nimmer toe verplicht – om te bepalen dat boeker geen no show kosten verschuldigd is indien locatiepartner de locatie alsnog heeft kunnen verhuren, zulks ter uitsluitende oordeel van Onemeeting.
4.4 In afwijking van het UVH is Onemeeting te allen tijde gerechtigd nadere afspraken met de boeker te maken over de annuleringsvoorwaarden. Deze afspraken worden door Onemeeting in de aanbieding aangeboden.
4.5 Met in achtneming van het voorgaande is Onemeeting bevoegd een, door haar tussenkomst gesloten, horecaovereenkomst te annuleren, tenzij boeker en/of locatiepartner(s) binnen zeven dagen na het sluiten van de horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft/hebben gegeven te verlangen dat Onemeeting ten opzichte van haar afstand doet van haar annuleringsbevoegdheid, mits de boeker en/of locatiepartner(s) tevens ondubbelzinnig te kennen geeft/geven afstand te doen van hun eigen annuleringsbevoegdheid.

HOOFDSTUK 2 – GEBRUIK ONEMEETING.COM
5. Wat is de dienst Onemeeting.com?
5.1 Onemeeting biedt een platform, zowel via Onemeeting.com als Meeting Experts, waarop locatiepartners hun horecadiensten kunnen adverteren, promoten en/of aanbieden (voor zover van toepassing) en waar de aanvrager/boeker/gast de op dit platform aangeboden horecadiensten kunnen ontdekken, zoeken, vergelijken en een aanvraag/boeking kunnen doen alsmede via dit platform de bemiddelingsovereenkomsten met Onemeeting en de horecaovereenkomsten met de locatiepartner(s) kunnen sluiten.
5.2 Ten aanzien van het doen van een aanvraag/boeking alsmede het sluiten van de horecaovereenkomsten met locatiepartner(s) via het online platform Onemeeting.com heeft de aanvrager/boeker de keuze om dit te doen via:
1) een door de aanvrager/boeker aan te maken c.q. aangemaakte account voor het gebruik van Onemeeting.com, dan wel;
2) een webformulier die aanvrager/boeker op de omgeving van Onemeeting.com kan invullen.
5.3 Het bepaalde in dit hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden is van toepassing op de aanvraag, de boeking en het sluiten van een horecaovereenkomst tussen locatiepartner en aanvrager/boeker via het online platform Onemeeting.com, derhalve niet via de Meeting Expert(s).

6. Intellectuele Eigendomsrechten
6.1 Alle IE-rechten met betrekking tot Onemeeting.com – waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van Onemeeting.com, de door locatiepartner(s) geplaatste data en content alsmede de beoordelingen van (andere) aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) en vertaalde teksten – komen uitsluitend toe aan Onemeeting en/of diens licentiegevers. Deze algemene voorwaarden alsmede bemiddelingsovereenkomst strekken uitdrukkelijk niet tot algehele of gedeeltelijke overdracht van de IE-rechten die rusten op Onemeeting.com. De aanvrager/boeker met een account verkrijgt uitsluitend het herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare gebruiksrecht voor het account voor Onemeeting.com, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze algemene voorwaarden.
6.2 De aanvrager/boeker erkent alle IE-rechten met betrekking tot Onemeeting.com van Onemeeting en/of diens licentiegevers en zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze IE-rechten. Het kopiëren, scrapen, (hyper-/deel)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of het gebruik van de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan, de door locatiepartner(s) geplaatste data en content, de beoordelingen van (andere) aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) of het merk van Onemeeting is – onverminderd het bepaalde over het gebruiksrecht die de aanvrager/boeker met een account conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden verkrijgt – niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onemeeting. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemde acties of gedrag vormen een zware inbreuk op de IE-rechten van Onemeeting en/of diens licentiegevers. 6.3 De aanvrager/boeker vrijwaart Onemeeting voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit inbreuken op de IE-rechten door of vanwege de aanvrager/boeker.
6.4 Het is de aanvrager/boeker en gebruikers niet toegestaan enige aanduiding betreffende de IE-rechten te verwijderen dan wel te wijzigen.
6.5 Indien de aanvrager/boeker enige inbreuk, van welke aard dan ook, op de IE-rechten met betrekking tot Onemeeting.com constateert en/of indien een derde zich beroept op betere of oudere rechten ten aanzien van Onemeeting.com, zal de aanvrager/boeker dat direct aan Onemeeting mededelen. De aanvrager/boeker zal op eerste verzoek van Onemeeting alle mogelijke medewerking verlenen – in de breedste zin van het woord – teneinde de IE-rechten van Onemeeting dan wel diens licentiegever of toeleveranciers te helpen beschermen.
6.6 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Onemeeting – welke toestemming Onemeeting nimmer gehouden is te geven en aan welke toestemming Onemeeting nadere voorwaarden kan verbinden – is het de aanvrager/boeker niet toegestaan zelfstandig actie – op welke wijze dan ook – te ondernemen tegen mogelijke inbreukmakers op de (Intellectuele Eigendoms)rechten die op Onemeeting.com rusten, dan wel zich – op welke wijze dan ook – te weren tegen enige aanspraken van derden ten aanzien van Onemeeting.com.
6.7 Indien Onemeeting, al dan niet in samenwerking met of op initiatief van de aanvrager/boeker (nieuwe) applicaties/software/programmatuur (door)ontwikkelt, zullen de IE-rechten die in dat geval zullen ontstaan te allen tijde komen te berusten bij Onemeeting. Indien en voor zover daarvoor enige overdracht van IE-rechten van de aanvrager/boeker naar Onemeeting noodzakelijk is, draagt de aanvrager/boeker hierbij, bij voorbaat, haar (aanspraken op) IE-rechten op die nieuw ontwikkelde applicaties/programmatuur/software over aan Onemeeting.
Indien een (nadere) akte dan wel een andersoortige rechtshandeling noodzakelijk is, zegt de aanvrager/boeker hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe om alle benodigde medewerking te verlenen om, op eigen kosten, alsnog overdracht van bedoelde IE-rechten te bewerkstelligen.
6.8 In het geval dat Onemeeting.com en/of – in het geval van de aanvrager/boeker met een account – het gebruiksrecht inbreuk maakt op rechten van derden of in het geval naar het oordeel van Onemeeting een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is Onemeeting gerechtigd Onemeeting.com te vervangen of te wijzigen, zodanig dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van Onemeeting.com zo min als redelijkerwijs mogelijk afbreuk wordt gedaan. In voorkomend geval is Onemeeting op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van – als gevolg van die wijziging – door de aanvrager/boeker dan wel enige derde geleden schade.
6.9 Indien Onemeeting van mening is dat vervanging of wijziging als bedoeld in artikellid 6.8 (commercieel of technisch) niet haalbaar is, is zij gerechtigd de toegang tot het account met onmiddellijke ingang te blokkeren, het account te verwijderen en te beëindigen, zonder verder of anderszins jegens de aanvrager/boeker aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten die de aanvrager/boeker lijdt/maakt als gevolg van deze blokkering, verwijdering en beëindiging. Reeds door de aanvrager/boeker betaalde vergoedingen en/of nog verschuldigde vergoedingen – waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen vergoedingen uit hoofde van de bemiddelingsovereenkomst(en) en/of horecaovereenkomst(en) – zijn onder geen beding voorwerp van ongedaanmaking bij de blokkering, verwijdering en de beëindiging van het account. Aan de aanvrager/boeker komen geen andere rechten toe, dan die welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven.

7. Toepassing Onemeeting.com
7.1 De aanvrager/boeker draagt te allen tijde het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing van Onemeeting.com.
7.2 De aanvrager/boeker is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de juiste en adequate beschikbaarheid van het internet dan wel andersoortige netwerkmogelijkheden en/of infrastructuur. Onemeeting is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van het internet dan wel andersoortige netwerkmogelijkheden en/of infrastructuur van de aanvrager/boeker of die van derden.
7.3 De aanvrager/boeker aanvaardt Onemeeting.com in de staat waarin deze zich op het moment van het gebruik van het webformulier en/of het aanmaken van een account bevindt (‘as-is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Onemeeting op grond van deze algemene voorwaarden.

8. Gebruikersbepalingen en verplichtingen aanvrager/boeker algemeen
8.1 De aanvrager/boeker is verantwoordelijk voor de controle van de instellingen, het gebruik van Onemeeting.com en de wijze waarop de resultaten die met gebruikmaking van Onemeeting.com worden gegenereerd, dan wel de resultaten van eventuele andersoortige dienstverlening van Onemeeting, worden ingezet alsmede de beveiligingsprocedures en adequaat systeembeheer in haar organisatie.
8.2 Het is de aanvrager/boeker en gebruikers niet toegestaan Onemeeting.com te modificeren, te decompileren, de broncode en/of de objectcode te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
8.3 Het is de aanvrager/boeker en gebruikers onder geen enkele omstandigheid toegestaan om technische voorzieningen van Onemeeting en/of haar licentiegevers ter bescherming van Onemeeting.com te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
8.4 De aanvrager/boeker zal al het noodzakelijke doen om te voorkomen dat Onemeeting.com door handelen of nalaten van de aanvrager/boeker en/of gebruikers wordt geinfecteerd met virussen, malware, trojan horses, DDoS-aanvallen en/of daarmee gelijk te stellen bedreigingen.
8.5 Het is de aanvrager/boeker en gebruikers niet toegestaan om 1) data en/of content op Onemeeting.com te plaatsen en/of middels Onemeeting.com uitlatingen te doen, die in strijd kunnen worden geacht met de wet, de goede zeden en het fatsoen, die inbreuk maken op (Intellectuele Eigendoms-)rechten van Onemeeting, diens licentiegevers en/of derden, dan wel 2) anderszins lasterlijk of onrechtmatig jegens Onemeeting en/of derden te handelen met gebruikmaking van of via Onemeeting.com, dan wel 3) op andere wijze de rechten van Onemeeting en/of derden te schaden. Het is de aanvrager/boeker en gebruikers enkel toe gestaan om data en/of content op Onemeeting.com te plaatsen dan wel anderszins middels Onemeeting.com uitlatingen te doen die in overeenstemming zijn met de aard en het doel van Onemeeting.com en – in het geval van een aanvrager/boeker met een account – het doel waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. De aanvrager/boeker vrijwaart Onemeeting voor alle schade en aanspraken van derden voor zover zij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.
8.6 Het is aanvrager/boeker en gebruikers niet toegestaan om Onemeeting.com te gebruiken voor het plaatsen van testen, testaanvragen, systeemtesten of om testaccounts aan te maken. Indien de aanvrager/boeker en/of een gebruiker een testaccount wenst, dan dient hij contact op te nemen met Onemeeting.
8.7 Onemeeting heeft te allen tijde het recht om – in het geval van een aanvrager/boeker met een account – de toegang van de aanvrager/boeker (en via de aanvrager/boeker van gebruikers) tot Onemeeting.com geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing te ontzeggen en account(s) tijdelijk of blijvend te verwijderen alsmede het recht om aan aanvrager/boeker – al dan niet met een account – een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en/of de op Onemeeting.com geplaatste data aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
– de aanvrager/boeker en/of een gebruiker in strijd handelt/handelen met de bemiddelingsovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden dan wel – indien van toepassing – indien het account eindigt om welke reden dan ook;
– de aanvrager/boeker en/of een gebruiker misbruik maakt/maken van Onemeeting.com, waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen het installeren van virussen;
– de aanvrager/boeker en/of een gebruiker in strijd handelt/handelen met de rechten van derden of wet- en regelgeving;
– sprake is van excessieve belasting van systemen van Onemeeting;
– Onemeeting van mening is dat handelingen van aanvrager/boeker en/of een gebruiker schade of aansprakelijkheid aan de aanvrager/boeker en/of een gebruiker zelf, Onemeeting en/of derden kunnen toebrengen;
een en ander ter uitsluitende beoordeling van Onemeeting.

Rechterlijke bevelen tot verwijdering van data en ander materiaal, het ontzeggen van de toegang van de aanvrager/boeker en/of een gebruiker dan wel andere rechterlijke bevelen zal Onemeeting onmiddellijk opvolgen. Gemotiveerde verzoeken van derde partijen tot verwijdering van (beweerdelijk) onrechtmatige of inbreukmakende data of content zal Onemeeting in beginsel prompt honoreren, doch uitsluitend indien Onemeeting de onrechtmatige of inbreukmakend aard van de desbetreffende data of content heeft kunnen vaststellen dan wel, indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de data of content onrechtmatig of inbreukmakend is. Voorts is het Onemeeting toegestaan om de data of content tijdelijk van Onemeeting.com te verwijderen teneinde een claim als bedoeld in de vorige volzin te onderzoeken. Onemeeting zal aanvrager/boeker in voorkomend geval van verwijdering van diens data of content (of van de data of content van de gebruiker) op de hoogte stellen. Onemeeting zal in geen geval gehouden zijn tot restitutie van betaalde vergoedingen dan wel tot vergoeding van enige schade indien zich een situatie als bedoeld in dit artikellid voordoet.
8.8 De aanvrager/boeker garandeert dat ook gebruikers zich aan de voorwaarden voor het gebruik van Onemeeting.com uit de onderhavige algemene voorwaarden conformeren. De aanvrager/boeker vrijwaart Onemeeting voor alle aanspraken van derden alsmede voor alle kosten en schade die Onemeeting lijdt en zal lijden als gevolg van het niet nakomen door de aanvrager/boeker van de in de vorige volzin bedoelde garantie.
8.9 Onverminderd het bepaalde in artikellid 8.7, verbeurt de aanvrager/boeker aan Onemeeting een direct opeisbare boete ad € 10.000,- per overtreding van het bepaalde in artikelleden 8.1 tot en met 8.8, te vermeerderen met € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist is, en onverminderd alle overige rechten van Onemeeting. Onemeeting behoudt zich het recht voor om naast de boete volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

9. Gebruikersbepalingen en verplichtingen aanvrager/boeker met account
9.1 Het bepaalde in dit artikel 9 is uitsluitend van toepassing op de aanvrager/boeker met een account.
9.2 De aanvrager/boeker kan via Onemeeting.com een account aanmaken. De aanvrager/boeker kan via dit account een aanvraag / boeking doen alsmede bemiddelingsovereenkomsten met Onemeeting en horecaovereenkomsten met de locatiepartner sluiten.
9.3 Teneinde de aanvrager/boeker in staat te stellen Onemeeting.com middels een account te gebruiken, verkrijgt de aanvrager/boeker online toegang tot Onemeeting.com door middel van een door Onemeeting te verstrekken account dat een algemeen toegangsdomein vormt met inlognaam en wachtwoord. Onemeeting.com wordt door Onemeeting gehost.
9.4 Het account van de aanvrager/boeker mag door de aanvrager/boeker uitsluitend voor het doel waarvoor Onemeeting.com geschikt is, worden gebruikt, maar nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van (al dan niet commerciële) exploitatie – anders dan voorzien in deze algemene voorwaarden – van Onemeeting.com door de aanvrager/boeker.
9.5 De – via het account – ter beschikking gestelde Onemeeting.com blijft het eigendom c.q. Intellectuele Eigendom van Onemeeting en/of haar licentiegevers. De aanvrager/boeker zal de toegangs- of identificatiecodes voor het account voor Onemeeting.com of het gebruiksrecht voor Onemeeting.com, niet aan enige derde overdragen, verkopen, verhuren, vervreemden, afgeven of daarop (beperkte) rechten vestigen/verlenen.
9.6 De gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van alle in het kader van de onderhavige algemene voorwaarden verstrekte inloggegevens met betrekking tot het account. De gebruiker behandelt de toegang- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde en voldoende deskundige gebruikers kenbaar.
9.7 De aanvrager/boeker zal de aan haar en aan haar gebruikers ter beschikking gestelde inloggegevens met betrekking tot het account op rechtmatige wijze gebruiken en slechts voor het doel waarvoor ze aan haar ter beschikking zijn gesteld. De aanvrager/boeker draagt er eveneens zorg voor dat gebruikers overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin van dit artikellid gebruikmaken van de ter beschikking gestelde inloggegevens met betrekking tot het account.
9.8 Onemeeting is te allen tijde gerechtigd de aan de aanvrager/boeker toegewezen inloggegevens met betrekking tot het account te wijzigen. Onemeeting behoudt zich het recht voor om het gebruik van Onemeeting.com te allen tijde te weigeren of annuleren en om de toegang tot het account van aanvrager/boeker te blokkeren en te beëindigen alsmede het account te verwijderen.
9.9 Het is de aanvrager/boeker en gebruikers niet toegestaan om Onemeeting.com te kopiëren, te verveelvoudigen of openbaar te maken op een andere wijze of voor een ander doel dan waarvoor Onemeeting via het account ter beschikking is gesteld aan de aanvrager/boeker.
9.10 De aanvrager/boeker dient te allen tijde:
– te verhinderen dat een niet bevoegd persoon via het account Onemeeting.com benadert, gebruikt of kopieert alsmede anderszins ongeautoriseerd gebruik van Onemeeting.com via het account te voorkomen;
– Onemeeting onmiddellijk schriftelijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen zodra de aanvrager/boeker ongeoorloofd gebruik van Onemeeting.com constateert.
9.11 Onverminderd het bepaalde in artikellid 8.7, verbeurt de aanvrager/boeker aan Onemeeting een direct opeisbare boete ad € 10.000,- per overtreding van het bepaalde in artikelleden 9.2 tot en met 9.9, te vermeerderen met € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist is, en onverminderd alle overige rechten van Onemeeting. Onemeeting behoudt zich het recht voor om naast de boete volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

10. Garanties Onemeeting.com algemeen
10.1 Onemeeting is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van haar dienstverlening, waaronder begrepen het – al dan niet door middel van een account – ter beschikking stellen van Onemeeting.com en de met gebruikmaking van Onemeeting.com gegenereerde en/of aangeboden data en overige informatie (al dan niet de data en/of overige informatie die door de locatiepartner via Onemeeting.com ter beschikking wordt gesteld dan wel de door (andere) aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) verstrekte beoordelingen). Onemeeting verifieert deze data en overige informatie niet en kan niet garanderen dat alle data en informatie nauwkeurig, volledig of juist is en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook inclusief in het oog springende en typografische fouten, welke onderbrekingen van Onemeeting.com dan ook (al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk). De aanvrager/boeker zal de resultaten van de dienstverlening van Onemeeting en de met de gebruikmaking van Onemeeting.com gegenereerde data en overige informatie te allen tijde zelf controleren. Tevens zal de aanvrager/boeker nagaan of de data en overige resultaten van de dienstverlening van Onemeeting geschikt zijn voor het doel waarvoor hij ze wenst te gebruiken.
10.2 Onemeeting staat er niet voor in dat er geen misbruik door derden wordt gemaakt van (het account voor) Onemeeting.com en/of de data van de aanvrager/boeker – waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen het door derden installeren van virussen en/of het zich uiten op een wijze die in strijd kan worden geacht met de goede zeden en het fatsoen –, of dat door derden inbreuk wordt gemaakt op (Intellectuele Eigendoms-)rechten dan wel anderszins lasterlijk of onrechtmatig wordt gehandeld met gebruikmaking van dan wel via (het account voor) Onemeeting.com. Onemeeting is nimmer aansprakelijk voor schade of aanspraken van de aanvrager/boeker en/of derden uit dien hoofde.

11. Garanties Onemeeting.com m.b.t. account
11.1 Het bepaalde in dit artikel 11 is uitsluitend van toepassing op de aanvrager/boeker met een account.
11.2 Onemeeting is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten met betrekking tot Onemeeting.com, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.3 Onemeeting laat Onemeeting.com hosten bij een derde partij. Zij spant zich ervoor in een zo hoog mogelijke uptime te bewerkstelligen, doch kan zulks niet garanderen. Onemeeting kan eveneens niet garanderen dat Onemeeting.com zonder onderbreking zal functioneren en toegankelijk zal zijn vanaf elke geografische locatie of op elk tijdstip.
11.4 Onemeeting zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening, waaronder begrepen het ter beschikking stellen van (het account voor) Onemeeting.com, met zorg uit te voeren. Alle diensten van Onemeeting worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
11.5 Onemeeting kan (het account voor) Onemeeting.com geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen dan wel haar dienstverlening tijdelijk opschorten voor preventief, correctief, adaptief of functioneel onderhoud.
Onemeeting zal – waar redelijkerwijs mogelijk – trachten de buitengebruikstelling niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk is, zo mogelijk buiten kantoortijden of – al naar gelang de omstandigheden – pas beginnen met het onderhoud na kennisgeving daarvan aan de aanvrager/boeker.

12. Programmatuur van toeleveranciers
12.1 Indien en voor zover Onemeeting ook programmatuur van derden aan de aanvrager/boeker ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die programmatuur de (licentie-) voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden. De aanvrager/boeker aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de aanvrager/boeker ter inzage bij Onemeeting en Onemeeting zal deze aan de aanvrager/boeker kosteloos op zijn eerste verzoek toezenden. Voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de aanvrager/boeker en Onemeeting om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden onverkort.

HOOFDSTUK 3 – BETALING, PRIVACY EN AANSPRAKELIJKHEID
13. Aan wie en wanneer betaalt u?
13.1 De boeker(s) is/zijn geen betaling verschuldigd voor de diensten van Onemeeting op grond van de bemiddelingsovereenkomst(en), tenzij anders is aangegeven (zoals de administratiekosten en in bepaalde gevallen een handelingsfee). Er worden door Onemeeting, behoudens de administratiekosten, geen toeslagen geheven over de prijs/prijzen van locatiepartner(s) zoals deze zijn gegeven in de aanbieding(en).
13.2 Op voorgaande lid wordt slechts uitzondering gemaakt, indien de locatiepartner geen commissie betaalt. In dat geval zullen de aanvullende kosten (een handelingsfee) in de aanbieding worden vermeld.
13.3 De in de aanbieding genoemde prijs is vast. Dat betekent dat locatiepartner verplicht is deze prijs te hanteren bij de boeking. Eventuele stelposten komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien is voldaan aan het bepaalde in 13.4.
13.4 Op locatie kunnen extra’s slechts op rekening worden afgenomen en via Onemeeting in rekening worden gebracht, indien voor deze extra kosten wordt getekend door een gemandateerde persoon. Een persoon is slechts gemandateerd indien dit mandaat en de persoon via Onemeeting (in de aanbieding of latere correspondentie) expliciet is benoemd en indien dit mandaat concreet is omschreven.
13.5 Stelposten waarmee wordt afgeweken van het bepaalde in 13.3 en 13.4 kunnen slechts geschieden bij nadere horecaovereenkomst via Onemeeting.
13.6 Boeker(s) bevestigt/bevestigen en draagt/dragen er zorg voor dat zij (i) gemachtigd zijn om de creditcard, of andere betaalmethode verbonden aan het plaatsen van een reservering, te gebruiken en dat (ii) de verschafte informatie juist en compleet is.
13.7 De betaling van boeker(s) aan locatiepartner(s) ingevolge de horecaovereenkomst(en), alsmede de administratiekosten voor de facturen, worden uitsluitend gefactureerd en geïnd door Onemeeting. Dit geldt zowel voor de prijs uit de aanbieding, als overige stelposten, mits deze laatste door middel van een handtekening zijn goedgekeurd door gemandateerde. De gemandateerde is de daartoe op voordracht van boeker(s) door Onemeeting als gemandateerde persoon aangewezen.
13.8 Onemeeting zendt facturen voor eenmalige en/of periodieke betalingen schriftelijk of digitaal aan boeker(s).
13.9 Er worden administratiekosten in rekening gebracht voor facturen ter hoogte van:
• € 6,50 bij een factuurbedrag tot en met € 250,00 (incl. btw)
• € 12,50 bij facturen vanaf € 250,00 (incl. btw)
De hier weergegeven hoogte van de administratiekosten, betreft de hoogte van de administratiekosten ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden. De hoogte van de administratiekosten kan door Onemeeting jaarlijks worden gewijzigd.
13.10 Onemeeting behoudt zich het recht voor om aangegeven prijzen per seizoen, dan wel als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, tussentijds aan te passen.
13.11 Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de op de factuur vermelde rekening van Onemeeting, tenzij in de getekende samenwerkingsovereenkomst anders overeengekomen. Boeker(s) geeft/geven Onemeeting toestemming om de gedeelde informatie te delen met derden.
13.12 Onemeeting is gerechtigd boeker(s) een voorschot in rekening te brengen. Onemeeting zendt de boeker hiervoor een pro forma factuur.
13.13 De aanvrager(s)//boeker(s)/gast(en) zijn gehouden voorafgaand aan de boeking, dan wel uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum (van de bijeenkomst/meeting) waarop de horecaovereenkomst ziet, een aanbetaling te doen van 80% van het boekingsbedrag indien: a. het (geschatte) boekingsbedrag gelijk is aan of hoger is dan het plafondbedrag van de aanvrager/gast/boeker. b. het (geschatte) boekingsbedrag gelijk is aan of hoger is dan € 7.500,00 incl. btw.
a. boeker(s) de wettelijke rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd aan Onemeeting;
b. Onemeeting gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven aan een derde. Boeker(s) dient/dienen alle met de incasso verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke (incasso) kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00, exclusief btw, althans het wettelijk verschuldigde tarief;
c. Onemeeting tevens gerechtigd aanvragen en/of boekingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, zulks onverminderd de overige rechten in geval van verzuim van boeker(s). Voorafgaand aan de eerste boeking van boeker(s) wordt een kredietcheck gedaan (bij akkoord vanuit aanvrager/boeker/gast) op basis waarvan voor de boeker(s) een plafondbedrag wordt bepaald;
13.14 De aanvrager(s)/gast(en)/boeker(s) zijn gehouden voorafgaand aan de boeking, dan wel uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum (van de bijeenkomst/meeting) waarop de horecaovereenkomst ziet, een aanbetaling te doen van 100% van het boekingsbedrag indien:
a. sprake is van een particuliere aanvrager;
b. de factuur aan een adres buiten Nederland geadresseerd wordt;
c. de uitkomst van de kredietcheck of het uitblijven hiervan hiertoe aanleiding geeft, zulks ter (exclusieve) beoordeling van Onemeeting.
13.15 In aanvulling op de voorgaande leden kan/kunnen aanvrager(s)/gast(en)/boeker(s) gehouden zijn tot andere specifieke aanbetalingseisen van locatiepartner(s). Indien van toepassing is dit vermeld op de aanbieding(en).
13.16 Is het bedrag niet op het in lid 13.13 vermelde tijdstip op de rekening van Onemeeting bijgeschreven, is/zijn boeker(s) in verzuim. Vanaf die datum is/zijn:
13.17 Boeker(s) is/zijn op straffe van verval van recht gerechtigd tot 3 maanden na factuurdatum wijzigingen in de facturen voor te stellen aan Onemeeting. Wijzigingen worden slechts gehonoreerd indien blijkt dat de factuur onjuist is. Wijzigingen opgegeven vanaf 3 maanden na factuurdatum worden nimmer gehonoreerd.
13.18 Als er een geschil is tussen Onemeeting en boeker(s) ten aanzien van een factuur, zal elk onbetwist deel van de factuur worden betaald in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel, ondanks de status of de aard van het geschil. Onemeeting is te allen tijde, ook in geval van een geschil, gerechtigd vorderingen die Onemeeting heeft op boeker(s) te voldoen door middel van verrekening met vorderingen die boeker(s) uit welke hoofde dan ook op Onemeeting heeft/hebben.
13.19 Zodra boeker(s) aan Onemeeting de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de aanbieding(en) en/of horecaovereenkomst(en) heeft/hebben voldaan, wordt/worden deze betaling(en) als bevrijdende betaling(en) beschouwd en kan locatiepartner de kosten niet rechtstreeks bij boeker(s) claimen.

14. Geheimhouding
14.1 De aanvrager/boeker garandeert dat alle van Onemeeting ontvangen gegevens en documentatie waarvan de aanvrager/boeker weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim zullen blijven, tenzij een wettelijke plicht, een rechterlijke uitspraak of een daartoe gegeven bevel van de bevoegde autoriteiten openbaarmaking hiervan gebiedt. De aanvrager/boeker zal bedoelde gegevens en documentatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of aan hem bij het gebruik van het account en/of de uitvoering van de horeca- en/of bemiddelingsovereenkomst alsmede de onderhavige algemene voorwaarden bekend geworden zijn. Het is de aanvrager/boeker toegestaan de vertrouwelijke informatie met derden te delen, voor zover dat noodzakelijk is voor het normaal gebruik van het account en/of het volbrengen van de uitvoering van de horeca- en/of bemiddelingsovereenkomst alsmede de onderhavige algemene voorwaarden, doch eerst na schriftelijke toestemming van Onemeeting. Onemeeting kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. Gegevens en documentatie worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Onemeeting als zodanig zijn aangeduid of als de aanvrager/boeker het vertrouwelijke karakter daarvan had behoren te begrijpen. De aanvrager/boeker draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsplicht ook aan een ieder – waaronder begrepen gebruikers, die onder haar gezag dan wel in haar opdracht handelen – wordt opgelegd en zal toezien op naleving ervan.
14.2 De verplichtingen in dit artikel 14 gelden zowel gedurende de looptijd van van horeca- en/of bemiddelingsovereenkomst als na afloop daarvan.
14.3 Bij niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 14, verbeurt de aanvrager/boeker aan Onemeeting een direct opeisbare boete ad € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, en onverminderd alle overige rechten van Onemeeting. Onemeeting behoudt zich het recht voor om naast de boete volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. Onemeeting behoudt zich tevens het recht voor om naast de boete de ter beschikking stelling van het account en/of uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst per direct op te schorten dan wel – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling – te ontbinden of op te zeggen, mits de overtreding – naar het uitsluitende oordeel van Onemeeting – zodanig ernstig is dat deze een dergelijke maatregel geacht wordt te rechtvaardigen.

15. Wat doen wij met uw gegevens?
persoonsgegevens verstrekt aan Onemeeting – de betrokkenen alsmede eenieder wiens persoonsgegevens door de aanvrager/boeker aan Onemeeting worden verstrekt, voorafgaand aan deze verstrekking in kennis worden gesteld van dit privacy statement.
15.1 Onemeeting verwerkt – in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke – de van aanvrager/boeker/gast in het kader van de bemiddelingsovereenkomst en/of het account ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de AVG, verwerken.
15.2 De aanvrager/boeker garandeert dat de persoonsgegevens die de aanvrager/boeker aan Onemeeting verstrekt in het kader van de bemiddelingsovereenkomst en/of het account te allen tijde rechtmatig – conform het bepaalde in de AVG en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving – zijn verzameld en verwerkt alsmede door Onemeeting op haar beurt rechtmatig mogen worden verwerkt. De aanvrager/boeker vrijwaart Onemeeting voor aanspraken van betrokkenen en/of derden en/of boetes van toezichthouders ter zake.
15.3 Onemeeting hanteert een privacy statement. Dit privacy statement is te vinden op www.onemeeting.com/privacy-en-cookie-beleid/. De aanvrager/boeker draagt er zorg voor en garandeert dat – voor zover de aanvrager/boeker

16. Welke risico’s draagt u?
16.1 Onemeeting is, met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen en tot voor zover wettelijk toegelaten, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten door Onemeeting in een verplichting met betrekking tot haar diensten, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van de boeking (voor één voorval of voor een serie voorvallen die met elkaar in verband staan). Onemeeting is dus in ieder geval niet aansprakelijk voor schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van wat voor claim dan ook, of (persoonlijk) letsel, dood of immateriële schade.
16.2 Onemeeting kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid van de informatie die (al dan niet via Onemeeting.com en/of de Meeting Experts) over locatiepartner en/of locatie wordt verstrekt. Deze informatie is afkomstig van locatiepartner(s) en/of (in het geval van een beoordeling) van (andere) aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en). Onemeeting verifieert deze informatie niet en kan niet garanderen dat alle informatie nauwkeurig, volledig of juist is en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbrekingen dan ook (of deze nu door tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van Onemeeting, inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het niet leveren van informatie.
16.3 Er kunnen door aanvrager(s)/boeker(s) geen rechten ontleend worden aan alle verzoeken aan, of communicatie met locatiepartner(s), of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. Onemeeting garandeert niet dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) wordt ontvangen, gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd door locatiepartner.
16.4 Aanvrager(s)/boeker(s) dient/dienen bij het raadplegen van Onemeeting.com en/of Meeting Expert(s) in ieder geval het volgende in acht te nemen: a. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.
b. Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.
c. De valutaconversie dient uitsluitend ter indicatie en mag niet als accuraat of up-to-date beschouwd worden. De werkelijke tarieven kunnen afwijken.
16.5 Onemeeting.com is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren, of het accommodatietype van locatiepartner(s) (of haar faciliteiten, locatie(s), producten of diensten) die beschikbaar worden gesteld, tenzij expliciet anders aangegeven.
16.6 Onemeeting is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een, al dan niet door tussenkomst van Onemeeting¸ tussen boeker(s) en locatiepartner gesloten horecaovereenkomst of uit een tussen boeker(s) en Onemeeting gesloten bemiddelingsovereenkomst – waaronder voor incidentele, speciale, voorbeeldige, punitieve of morele schade, gevolgschade of schade anderszins – behoudens voor zover deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Onemeeting. Onemeeting is op geen enkele manier aansprakelijk voor fysieke schade aan aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) veroorzaakt door (andere) gast(en), aanvrager(s) boeker(s) of locatiepartner. Aanvrager/boeker stemt ermee in Onemeeting (en haar medewerkers, directeur(en) en aandeelhouder(s)) schadeloos te stellen en te vrijwaren voor al deze aanspraken.
16.7 Onemeeting is zelf geen partij bij horecaovereenkomsten die tussen boeker(s), en daarmee gast(en), en locatiepartner(s) gesloten worden en kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met, voornoemde overeenkomsten en/of handelingen respectievelijk gedragingen van gast(en). Onemeeting is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade aan locatiepartner(s) en/of locatie(s) veroorzaakt door gast(en) of boeker(s).
16.8 Onemeeting verzorgt als bemiddelaar uitsluitend de reservering en facturering van de boeking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onemeeting is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de door locatiepartner(s) in het kader van de horecaovereenkomst(en) te leveren diensten dan wel voor andere door locatiepartner(s) aan gast(en) te leveren diensten. Locatiepartner is aansprakelijk tegenover gast(en) voor de schade die het gevolg is van een tekortkoming door locatiepartner(s) in de nakoming van de horecaovereenkomst(en), tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan locatiepartner dan wel aan medewerkers van de locatiepartner.
16.9 Indien Onemeeting in afwijking van het hiervoor bepaalde toch aansprakelijk is voor enigerlei schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waartoe haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.
16.10 Ieder (mogelijke) vordering of eis gericht tegen Onemeeting of met betrekking tot de horecaovereenkomst(en) of bemiddelingsovereenkomst(en) of de onderhavige algemene voorwaarden dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend bij Onemeeting, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de geplande dag van gebruik van locatie(s), het product of de service. Ieder eis of vordering die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan worden geweigerd en aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) en/of derde(en) zal enig recht op compensatie (van schade of kosten) verliezen.
16.11 Alle vorderingen van aanvrager(s)/boeker(s) vervallen na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
16.12 Onemeeting kan niet aansprakelijk gehouden worden voor boetes en/of dwangsommen die aanvrager(s)/boeker(s) worden opgelegd wegens het niet nakomen van bepalingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
16.13 Aanvrager(s)/boeker(s) vrijwaart Onemeeting ter zake alle vorderingen van (andere) aanvrager(s)/boeker(s)gast(en) en/of locatiepartner(s) en/of derden tot vergoeding van schade op grond van, maar niet uitsluitend op grond van, tekortkomingen in de nakoming van tussen boeker(s) en Onemeeting gesloten bemiddelingsovereenkomst(en) en tekortkomingen in de nakoming van tussen boeker(s) en locatiepartner gesloten horecaovereenkomst(en).
16.14 Boeker(s) stelt/stellen Onemeeting onverwijld op de hoogte van feiten en omstandigheden die tot de in het vorige lid bedoelde schade en/of aanspraken (kunnen) leiden.

17. Wanneer is sprake van overmacht?
17.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de bemiddelingsovereenkomst alsmede de onderhavige algemene voorwaarden door partijen indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: (1) (dreigende) oorlog, terreur/terrorisme, (2) pandemieën en epidemieën, (3) (dreigende) natuurrampen, (4) (dreigende) gewapende overvallen.
17.2 In het geval zich een storing aan de faciliteiten van de aanvrager/boeker voordoet, waaronder storingen van internet, computernetwerken- of telecommunicatiefaciliteiten, daaronder mede begrepen hacken, malware, wormen, computervirussen, trojans, logic bombs, denial of service tools (waaronder DDoS-aanvallen) en/of andersoortige virussen, en een dergelijke storing een extra belasting van Onemeeting.com met zich meebrengt, heeft Onemeeting het recht en zal eventuele extra kosten die daardoor ontstaan doorbelasten aan de aanvrager/boeker.

HOOFDSTUK 4 – TOT SLOT
18. Wijzigingen in de voorwaarden en cessieverbod
18.1 Onemeeting behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in en/of de ter uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst(en) en/of horecaovereenkomst(en) opgestelde instructies uit te breiden, alsmede om wijzigingen aan te brengen in de Onemeeting formule, zonder dat dit de geldigheid van de overeenkomst aantast. Door Onemeeting aangebrachte wijzigingen en/of uitbreidingen moeten redelijk zijn en mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
18.2 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen aan aanvrager(s)/boeker(s) schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuwe geldende bepalingen. Ingeval aanvrager(s)/boeker(s) niet binnen een maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt/maken tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en), beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en). Maakt/maken aanvrager(s)/boeker(s) wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht.
18.3 Het is boeker(s) verboden zijn uit de bemiddelingsovereenkomst(en) en/of horecaovereenkomst(en) jegens Onemeeting, (andere) aanvrager(s)/boeker(s)/gasten en/of locatiepartner(s) voortvloeiende rechten en/of vorderingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onemeeting aan een derde te cederen, te verpanden, onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen of (anderszins) te bezwaren. Overdraagbaarheid van voornoemde vorderingen is uitgesloten als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
18.4 Instemming door Onemeeting met schuldoverneming of contractoverneming kan slechts worden aangenomen indien Onemeeting uitdrukkelijk en schriftelijk van die instemming heeft doen blijken.

19. Oneens met Onemeeting?
19.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede de overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
19.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst(en) waarop deze bepalingen toepasselijk zijn en/of deze bepalingen, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland.
19.3 Aanvrager(s)/boeker(s) zal/zullen klachten en/of potentiële geschillen eerst melden bij Onemeeting en/of (overige) aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) en/of locatiepartner(s) en verbinden zich ertoe om samen met Onemeeting en/of (overige) aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) en/of locatiepartner(s) eerst een minnelijke oplossing te bereiken, alvorens Onemeeting en/of (overige) aanvrager(s)/boeker(s)/gast(en) en/of locatiepartner(s) in rechte te betrekken. Klachten en claims met betrekking tot de horecaovereenkomst(en) en/of horecadienst(en) moeten, op verzoek van Onemeeting, worden behandeld door locatiepartner(s).
19.4 Niettegenstaande de voorgaande rechtskeuze en jurisdictieclausule kan een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten van Onemeeting voor een doel dat kan worden beschouwd als zijnde buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (een consument) zich beroepen op dwingende bepalingen van de wet van het land waar hij/zij zijn/haar gewone verblijfsplaats heeft (dat wil zeggen bepalen die toegepast moeten worden ongeacht deze rechtskeuzeclausule: dwingende bepalingen).

Copyright
Deze website is eigendom van Onemeeting.com B.V. en natuurlijk mag niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van Onemeeting.com B.V. gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Meer informatie of vragen over ons privacy- en cookiebeleid of direct een medewerker spreken?

Onemeeting.com B.V.
[email protected]
088 – 209 00 11

Barchman Wuytierslaan 2
3818LH Amersfoort
KvK: 32129469

site: popupstudio